FANDOM


Lời nguyền kẻ cắp là một câu thần chú có thể được áp dụng cho các cuốn sách. Hiệu quả của nó không được hiểu đầy đủ, nhưng nó được kích hoạt nếu có ai đó cố gắng mượn một sách quá lâu mà không phải trả lại. Lời nguyền này được sử dụng trong các bản in của Quidditch qua các Thời đại của Thư viện Hogwarts và trên bản sao cuốn Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng của Harry Potter.

Xem thêm

  • Bùa chống trộm

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên