FANDOM


Hố sên là một hầm trong Lâu đài Hogwarts, với một sự tàn phá bẩn thỉu bởi sên. Sàn nhà được phủ kín vì nhớt, và một cầu thang dẫn vào phòng lưu trữ.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.