FANDOMCó một tầng hầm lưu trữ dưới lớp học Độc dược tại Lâu đài Hogwarts. Nó có thể đến đó thông qua một cái bẫy và nó được sử dụng để lưu trữ các cái vạc, các thành phần và chất lỏng dùng trong môn Độc dược.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.