FANDOM


Đào mỏ Bông được công bố vào ngày 6 tháng 4 năm 2017, được bán độc quyền ở Cửa hàng Harry Potter sân Ga 9 3/4. J. K. Rowling đã đưa ra thông báo nói rằng "Bạn muốn nó, bạn sẽ nhận được nó #Niffler"

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.