FANDOM


Đào mỏ Bông được công bố vào ngày 6 tháng 4 năm 2017, được bán độc quyền ở Cửa hàng Harry Potter sân Ga 9 3/4. J. K. Rowling đã đưa ra thông báo nói rằng "Bạn muốn nó, bạn sẽ nhận được nó #Niffler"

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên