FANDOM


Cổ ngữ Runes & Biểu tượng là một bộ phận của Bộ Pháp thuật mà có lẽ là xử lý các quy định và nghiên cứu của Cổ ngữ Rune. Eduardo Lima FilhoMiraphora Mina đã làm việc cho bộ phận này.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên