FANDOM


Alice Tolipan là một nhạc sĩ Muggle. Cùng với Luca Caruso, cô đã soạn nhạc cho vở kịch chuyển thể Romeo và Juliet của Nhà hát Regency, được công diễn vào mùa hè năm 1997.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.