FANDOM


Ốc sên là một loài nhuyễn thể có chiếc vỏ cuộn.

Lịch sử

Trong năm học 1993-1994, Hermione Granger đã lấy một chiếc vỏ ốc, giống như từ ốc sên, ném vào trong túp lều của bác Hagrid, trúng sau đầu của Harry Potter.

Trong năm học 1995-1996, ốc sên đã được sử dụng trong lớp Biến hình như một phần của chương trình học Bùa Tiêu biến. Là động vật không xương sống, chúng dễ hơn động vật có xương sống như chuột, mặc dù nó vẫn được coi là một trong những loại bùa chú khó nhất của môn này.

Hậu trường

Snail

Những con sên cam ở tiệm Cầm thú Pháp thuật trên Pottermore

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên