Wikia

Harry Potter Wiki

Thay đổi gần đây

Trang đặc biệt

Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | Show: sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn enhanced recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 17:11, ngày 28 tháng 8 năm 2014.
   

ngày 26 tháng 8 năm 2014

      21:57 Thành viên:Harry granger‎ (khác | sử) . . (+31)‎ . . Harry granger (tường | đóng góp)
      21:55 Harry Potter Wiki‎ (khác | sử) . . (+9)‎ . . Harry granger (tường | đóng góp)

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên